Co dalej z propozycjami MEN w sprawie Karty Nauczyciela

 4 lutego br. Zespół ds. propozycji zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w ustawie Karta Nauczyciela, powołany przez ZG ZNP w czerwcu ub.r., zapoznał się z przedstawionymi przez MEN 31 stycznia br. propozycjami zmian w obowiązującej Karcie Nauczyciela. Członkowie Zespołu uznali, że przedstawione propozycje odzwierciedlają przebieg  rozmów na ten temat, toczących się w resorcie edukacji od lipca do grudnia ub. r.,  z udziałem przedstawicieli MEN, JST i związków zawodowych. Zespół rekomendował Prezydium ZG ZNP propozycje dot. dalszych prac nad zmianami w Karcie Nauczyciela.
 


 
Prezydium ZG ZNP (obradujące 4 lutego br., tuż po zakończeniu posiedzenia Zespołu) uznało, że ogniwa związkowe powinny zapoznać nauczycieli z zakładanymi zmianami, powinny one być również przedmiotem szerokiej dyskusji w ogniwach związkowych.
 
Zgodnie z deklaracjami strony ministerialnej, w najbliższym czasie partnerzy społeczni,  tym ZNP, otrzymają projekt założeń do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela, które będą przedmiotem wstępnej opinii ZNP. W następnej kolejności partnerom społecznym przedstawiony zostanie pełny projekt ustawy zmieniającej Kartę Nauczyciela. Ten projekt poddany będzie jak najszerszej dyskusji w środowisku, a wyniki tej dyskusji staną się podstawą do zajęcia stanowiska przez ZNP.
 
Najważniejsze  proponowane przez MEN zmiany w Karcie Nauczyciela:
 
http://men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3919%3Akada-zmiana-w-edukacji-musi-suy-dobru-uczniow-men-przedstawia-propozycj-zmian-w-karcie-nauczyciela&catid=125%3Aksztacenie-i-kadra-aktualnoci&Itemid=76