Pismo do Dyrektorów- godziny ponadwymiarowe.

 

Szanowna Pani Pan

Dyrektor

w Tarnowie

 

 

Działając w imieniu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie proszę o informację, czy nauczyciele pracujący w ....... ........ w Tarnowie, otrzymali wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynikające z arkusza organizacyjnego placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

 

Z wyrazami  szacunku

Józef Sadowski – Prezes Oddziału ZNP

 

 

Tarnów, dnia 8 maja 2020 roku

 

 

 

 

Szanowna Pani Pan

Dyrektor

w Tarnowie

 

 

Działając w imieniu Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie proszę o informację, czy nauczyciele pracujący w ............ ....... w Tarnowie, otrzymali wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, wynikające z arkusza organizacyjnego placówki w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Z odpowiedzi na interpelację poselską, jakiej udzielił podsekretarz stanu w MEN Maciej Kopeć w dniu 22 kwietnia 2020r wynika, że nauczyciele realizujący zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia, otrzymują wynagrodzenie za pracę w składnikach i wysokości wynikających z ich uprawnień. Jeśli zatem nauczyciel jest uprawniony do dodatku funkcyjnego czy dodatku motywacyjnego, to dodatki te powinni otrzymywać również w okresie pracy zdalnej. Za zajęcia zrealizowane powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciel otrzymuje również wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe.

Równocześnie w czasie ostatniego posiedzenia Komisji Oświaty Rady Miasta Tarnowa w dniu 6 maja 2020 r. Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Tarnowa Pani Bogumiła Porębska stwierdziła, że nauczyciele powinni prowadzić zajęcia w wymiarze obowiązującym przed rozpoczęciem pandemii, a  także w godzinach ponadwymiarowych. Natomiast zasady rozliczania i dokumentowania  tychże powinien szczegółowo określić dyrektor danej szkoły lub placówki.

Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski w artykule „ Staramy się pomagać” zamieszczonego na łamach Głosu Nauczycielskiego nr 18-19 z dnia 6 maja 2020r. na pytanie „ W odpowiedzi na kryzys, samorządy wprowadzają różnego rodzaju cięcia w budżetach na oświatę.

 Odpowiedział: …….„ Nie widzę w tej  chwili żadnych powodów aby samorządy z jakichkolwiek powodów obcinały wynagrodzenia nauczycieli. Przecież nauczyciel pracujący zdalnie, wykonuje podobne obowiązki jak podczas tradycyjnej pracy w szkole. Często przygotowanie się do tych zajęć wymaga jeszcze więcej czasu niż do tradycyjnych zajęć, które ci nauczyciele prowadzili od wielu laty…….Nie ma więc żadnego powodu aby taki nauczyciel nie otrzymywał wynagrodzenia zasadniczego, on musi je otrzymać , bo wykonuje swoją pracę. Podobnie jest z godzinami ponadwymiarowymi, jeżeli nauczyciel je miał i nadal pracuje z dodatkowymi klasami, więcej niż wynosi pensum”

 

Jak wynika z powyższego, nie istnieją żadne przesłanki prawne do niewypłacania należności za zrealizowane i udokumentowane godziny ponadwymiarowe.

            Bardzo proszę zatem o konkretną informację, czy przysługujące nauczycielom wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe zostało im wypłacone. Jeżeli nie miało to miejsca oczekuję odpowiedzi, w oparciu o jakie przepisy prawa zaniechano tych wypłat.

 

 

Z wyrazami  szacunku

Józef Sadowski – Prezes Oddziału ZNP

 

 

Tarnów, dnia 8 maja 2020 roku