Starania o zwrot za strajk.

 

 

                                                                                              Szanowny Pan     

                                                                                               Roman Ciepiela

                                                                                                Prezydent Miasta Tarnowa

                                                                                             w Tarnowie

 

 

            Niniejszym ponawiamy wniosek o podpisanie porozumienia pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową w sprawie wypłaty wynagrodzenia pracownikom biorącym udział strajku za dni, w których powstrzymywali się od pracy.  Na poparcie naszego wniosku przedstawiamy w załączeniu opinię prawną Biura Analiz Sejmowych z dnia 19 czerwca 2019 roku BAS-WAP-957/19  dotycząca zawierania porozumień strajkowych. 

 

Załącznik: Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych

Do wiadomości: Dyrektorzy Placówek Oświatowych w Tarnowie, Prezesi Ognisk ZNP  

 

 Tarnów, dnia  11 lipca 2019r.

 

 

                                                                                              Szanowny Pan     

                                                                                               Roman Ciepiela

                                                                                                Prezydent Miasta Tarnowa

w Tarnowie

 

 

            Niniejszym ponawiamy wniosek o podpisanie porozumienia pomiędzy pracodawcą, a organizacją związkową w sprawie wypłaty wynagrodzenia pracownikom biorącym udział strajku za dni, w których powstrzymywali się od pracy.  Na poparcie naszego wniosku przedstawiamy w załączeniu opinię prawną Biura Analiz Sejmowych z dnia 19 czerwca 2019 roku BAS-WAP-957/19  dotycząca zawierania porozumień strajkowych. Opinia ta potwierdza możliwość zawierania porozumienia dotyczącego otrzymania wynagrodzenia za okres strajku  w sytuacji zawieszenia strajku. Prawo takie wywiedziono z treści art. 59 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 9 § 1 k.p., art. 9 i art. 14 u.r.s.z., art. 4 Konwencji MOP, art. 21 ustawy o związkach zawodowych. Jako przykład podano porozumienie zawarte w dniu 8 czerwca 2016 r. pomiędzy Instytutem „Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie a OPZZ.  Biuro Analiz Sejmowych wskazuje również wprost, że porozumienie w sprawie wynagrodzenia za czas strajku nie narusza ustawy o finansach publicznych, jak również nie stanowi naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Szczegółowa analiza opinii, w której Biuro Analiz Sejmowych powołuje się na orzecznictwo sądowe oraz dorobek nauki prawa pracy, powinna nie pozostawiać wątpliwości, że zawieranie w/w porozumień przez pracodawcę z organizacjami związkowymi jest dopuszczalne.

Załącznik: Opinia prawna Biura Analiz Sejmowych

Z wyrazami szacunku

Do wiadomości: Dyrektorzy Placówek Oświatowych w Tarnowie ,Prezesi Ognisk ZNP

 

 Tarnów, dnia  11 lipca 2019r.